COMPETENTIES
 
4.00  E M O T I O N E L E   C O M P E T E N T I E S  - gevoelskracht - VOELEN
 
Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van competenties bestuurlijk technisch sociaal
 

4.01  I N L E V I N G S V E R M O G E N

         synoniemen: empathisch vermogen, empathie, sensitief gedrag, tact

 

 • Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen
  • Niveau 1 Ontvankelijk zijn voor anderen
   • luistert actief en goed en toont geduld
   • neemt anderen serieus en toont respect en begrip
   • is belangstellend, betrokken en meelevend
   • verplaatst zich in de situatie of belevingswereld van anderen; onderkent gevoeligheden, emoties, twijfels en irritaties van anderen
  • Niveau 2 - Verplaatsen in en ondersteunen van anderen
   • houdt rekening met de belangen van anderen
   • gaat goed om met de emoties van anderen en zichzelf en geeft daarbij duidelijk aan wat de grenzen zijn
   • denkt mee, creŽert vertrouwen en ondersteunt
   • brengt in een groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door de anderen wordt geaccepteerd
  • Niveau 3 Omgaan met verschillen
   • schakelt gemakkelijk tussen verschillende rollen
   • kan bij complexe situaties de verschillende belangen goed inschatten
   • is zich bewust van de eigen positie en invloed van beslissingen op anderen en houdt hier rekening mee
   • spreekt anderen aan op hun ontwikkeling en bijdrage; stelt zich daarbij kritisch op vanuit een begripvolle houding
   • gaat op zoek naar onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor iemands gevoelens, gedragingen of belangen

 

 

 

4.02  I N T E G R I T E I T

         synoniemen: respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsbesef

 

 • Handelen Ė in woord en gedrag Ė in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.
  • Niveau 1 - Handelen naar algemeen geldende normen en waarden
   • draagt normen en waarden uit naar buiten
   • is eerlijk en betrouwbaar
   • toont respect voor anderen
   • heeft geen vooroordelen en stelt zich neutraal op
  • Niveau 2 Discreet handelen in alle situaties
   • laat iedereen te allen tijde in zijn waarde
   • heeft een duidelijke mening en staat open voor de mening van anderen
   • heeft kennis van normen en waarden vanuit andere culturen
   • gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie van anderen
   • voorkomt belangenverstrengeling, of heft deze zo mogelijk tijdig op; maakt eigen positie en belangen duidelijk in (zakelijke) conflictsituaties.

   Niveau 3 Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken

   • stimuleert respect en openheid in de omgang met anderen
   • handelt consistent naar en vanuit overtuiging
   • laat voorbeeldgedrag zien in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid
   • signaleert niet integer gedrag en onderneemt actie
 • V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D S B E S E F - Houdt bij doen en laten rekening met algemene en in organisatie geldende sociale en ethische normen.

`

 

4.03  Z E L F V E R T R O U W E N

         synoniemen: zelfbewustheid, zelfverzekerdheid, impact

 

 • Het vermogen om weloverwogen en zelfbewust te besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.
  • Niveau 1 - Vertrouwen op eigen standpunten
   • houdt afstand om alle relevante aspecten te overwegen, en vormt zich een eigen, weloverwogen, onafhankelijke mening
   • heeft vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit
  • Niveau 2 - Zich zelfbewust presenteren
   • gelooft in eigen visie ook als anderen het er niet mee eens zijn
   • stelt zich kwetsbaar op en geeft gemaakte fouten openlijk toe
   • positioneert zich door deskundigheid uit te stralen middels een overtuigende inbreng in discussies omtrent het eigen vakgebied
   • heeft een stevige en weerbare opstelling in contacten
   • neemt tegenstand of weerstand niet persoonlijk op
  • Niveau 3 - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding
   • creŽert de juiste atmosfeer waarin gevoelens en emoties kunnen worden getoond, men stelt zich kwetsbaar durft op te stellen en gemaakte fouten openlijk durft toe te geven
   • zet eigen visie neer en confronteert anderen als die een andere visie hebben op een constructieve en kalme wijze
   • stimuleert anderen te vertrouwen op eigen kunnen
 • Z E L F S T U R I N G - Een eigen koers kiezen en weten te realiseren in en buiten de organisatie, rekening houdend met de eigen persoonlijke missie, visie of drijfveren, sterke en zwakke kanten, interessen, waarden en ambities.

 

 

4.04  M O E D

         synoniemen: lef, durf, risico's durven nemen

 

 • Op eigen verantwoordelijkheid nemen van (gecalculeerde) risicovolle beslissingen in situaties die direct optreden verlangen ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie. Lastige situaties aanpakken: er niet omheen lopen.
  • Niveau 1 - Doortastend en respectvol handelen
   • kiest in verschillende situaties het juiste gedrag
   • is niet bang en gaat Ė waar nodig - de confrontatie aan
   • laat zich aanspreken op gedrag, stelt zich open voor feedback
   • toont altijd respect voor de ander
  • Niveau 2 - Het nemen van risico en verantwoordelijkheid
   • neemt verantwoorde, gecalculeerde risico's
   • gaat goed om met verschillende soorten gedrag van mensen en kan hier op inspelen
   • handelt vanuit zelfvertrouwen en eigen overtuiging, neemt beslissingen en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid
   • neemt standpunten in en dwingt hiermee respect af
  • Niveau 3 - Uitstraling hebben
   • handelt onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig
   • draagt bij aan crisismanagement en neemt het voortouw bij het managen van crisissituaties
   • betrekt collega's bij het beslechten van een probleem of vraagstuk en geeft blijk van vertrouwen in de expertise van de ander
   • straalt gezag en vertrouwen uit en verwerft aanzien door krachtig, consistent, consequent en vastberaden optreden

 

 

4.05  S T R E S S B E S T E N D I G H E I D 

 

 • Effectief blijven presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, tegenspel, teleurstelling en/of kritiek. Laat zich niet van zijn stuk brengen.
 • Gedragskenmerken:
  • Niveau 1 - Onder grote druk rustig blijven en professioneel afhandelen van zijn eigen werk
   • reageert rustig en vriendelijk in hectische en onvoorziene situaties
   • toont zelfbeheersing in situaties die emoties oproepen
   • blijft onder (tijds)druk effectief en geconcentreerd werken
   • behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding
  • Niveau 2 - Prioriteren en relativeren
   • gaat constructief om met kritiek van anderen en blijft bereid zijn/haar eigen aanpak te toetsen
   • brengt bij (tijds)druk prioriteiten aan en blijft doeltreffend en tactisch handelen
   • presteert langdurig goed onder tijdsdruk, tegenslag en bij complicaties
  • Niveau 3 - Herkennen van stressfactoren en hierop adequaat reageren
   • herkent stressfactoren en maakt deze bespreekbaar door het proces met anderen te analyseren
   • plant en structureert voor zichzelf en anderen op een dusdanige manier dat stress wordt voorkomen
   • vertoont voorbeeldgedrag door onder grote druk in complexe situaties positief en optimistisch te blijven

 

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E